Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

1. Đối tượng bảo hiểm

Thuyền viên được bảo hiểm bao gồm: Thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng, máy phó, các sỹ quan, thủy thủ, thợ máy, nhân viên phục vụ, cán bộ khoa học kỹ thuật làm công tác nghiên cứu, chuyên gia, thực tập sinh hoặc những người lao động chính, lao động phụ làm việc trên tàu, thuyền hoặc phương tiện thủy như:  phà, sà lan…(gọi chung là tàu, thuyền)

2. Phạm vi bảo hiểm

  • Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn bất ngờ xảy ra làm thuyền viên được bảo hiểm bị chết, thương tật thân thể hoặc mất tích khi họ đang làm việc và sinh hoạt trên các phương tiện lưu thông trên sông, hồ, kênh rạch, đầm, phà, vùng biển của Việt Nam hoặc trong lúc đang thừa hành công việc ở trên bờ hoặc dưới nước.
  • Phạm vi bảo hiểm còn được mở rộng trong cả trường hợp thuyền viên bị chết hoặc bị thương do tai nạn xảy ra ngoài thời gian đi sản xuất hoặc sửa chữa tàu, thuyền.

3. Quyền lợi của người được bảo hiểm  

  • Trong phạm vi số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm, PJICO có trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn chết hoặc bị thương. Mức chi trả tiền bảo hiểm cao nhất trong trường hợp bị chết hoặc mất hoàn toàn khả năng lao động là số tiền bảo hiểm được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn, mức chi trả tiền áp dụng theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật áp dụng trong các nghiệp vụ bảo hiểm con người ban hành kèm theo Quyết định số: 05/TC/BH ngày 02/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  • Trong trường hợp người được bảo hiểm mất tích khi đang làm nhiệm vụ trên biển mà thuyền trưởng, chủ tàu đã áp dụng mọi biện pháp để tìm kiếm, cứu nạn nhưng không có kết quả và có đầy đủ tài liệu chứng minh là đã mất tích thì mức chi trả tiền bảo hiểm áp dụng như trường hợp chết. Nếu sau khi chi trả tiền bảo hiểm mà người được bảo hiểm này còn sống thì người thụ hưởng đã nhận tiền bảo hiểm có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền bảo hiểm đó cho PJICO.

Khách hàng liên hệ với nhân viên BẢO HIỂM PJICO qua HOTLINE: 0942990309 (Ngọc) để nhận thông tin và phí bảo hiểm.

Chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi!