QUY TẮC BẢO HIỂM TÀU BIỂN

Table of Contents

CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM - QUY TẮC BẢO HIỂM TÀU BIỂN

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM THÂN TÀU BIỂN

Tất cả những chủ tàu, thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng nội thuỷ và vùng biển Việt Nam đều có thể tham gia bảo hiểm tại Công ty bảo hiểm Petrolimex (gọi tắt là PJICO) hoặc các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của PJICO.

Đối tượng bảo hiểm thân tàu, thuyền theo quy tắc bảo hiểm tàu biển bao gồm: vỏ, máy tàu, trang thiết bị hàng hải.

Theo yêu cầu tham gia bảo hiểm của cá nhân hoặc tổ chức (gọi tắt là Người được bảo hiểm), PJICO có thể nhận bảo hiểm thân tàu, thuyền theo thời hạn hoặc theo chuyến hành trình.

ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH ĐỐI TƯỢNG

Tàu, thuyền nói trong quy tắc này bao gồm các phương tiện tự hành hoặc không tự hành dùng để chuyên chở hàng hoá, hành khách, nguyên nhiên liệu hoặc chuyên dùng để lai dắt…  hoạt động trên sông hồ, vùng nội thuỷ và vùng biển Việt nam.

CHƯƠNG II: PHẠM VI TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM TÀU

ĐIỀU 3: PHẠM VI TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm thân tàu, thuyền theo một trong hai điều kiện bảo hiểm A hoặc B dưới đây loại trừ những trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm như quy định tại Điều 6.

ĐIỀU KIỆN A- Bảo hiểm mọi rủi ro đối với thân tàu, thuyền (M.R.R)

 • Tổn thất toàn bộ hay tổn thất bộ phận xảy ra đối với thân tàu, thuyền được bảo hiểm là hậu quả gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp sau đây:
 1. Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước.
 2. Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng.
 3. Cháy nổ ngay trên tàu, thuyền hoặc ở nơi khác.
 4. Vứt bỏ tài sản khỏi tàu, thuyền để cứu người và/hoặc cứu tài sản trên tàu trong trường hợp nguy hiểm.
 5. Mất tích.
 6. Động đất, sụt lở, núi lửa phun, mưa đá hay sét đánh.
 7. Bão tố, sóng thần, gió lốc.
 8. Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu, thuyền đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng.
 9. Nổ nồi hơi, gẫy trục cơ, trục khuỷu hoặc hư hỏng do ẩn tỳ trong các bộ phận của vỏ tàu, máy tàu gây ra với điều kiện kiểm tra, giám định bình thường không thể phát hiện được và loại trừ tổn thất đối với bản thân nồi hơi, trục cơ, trục khuỷu hoặc bộ phận có ẩn tỳ ấy, trừ trường hợp nổ nồi hơi hoặc trục cơ, trục khuỷu bị tổn thất do rủi ro được bảo hiểm gây ra.
 10. Sơ suất của thuyền trưởng, sỹ quan, thuỷ thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là Người được bảo hiểm.
 • Nếu được PJICO chấp nhận trước bằng văn bản, Người được bảo hiểm tàu biển được bồi thường thêm những chi phí cần thiết và hợp lý trong các trường hợp sau:
 1. Hạn chế tổn thất, trợ giúp hay cứu hộ hoặc chi phí tố tụng đã được PJICO đồng ý trước
 2. Kiểm tra, giám định hư hại, tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
 3. Đóng góp chi phí tổn thất chung do phải hy sinh vứt bỏ tài sản, hàng hoá chuyên chở để cứu tàu, thuyền
 4. Kiểm tra đáy tàu thuyền sau khi mắc cạn kể cả trong trường hợp không phát hiện được tổn thất.

ĐIỀU KIỆN B- Bảo hiểm tổn thất toàn bộ đối với thân tàu, thuyền (T.T.T.B)

Với điều kiện này PJICO nhận trách nhiệm bồi thường:

 • Tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính) xảy ra với thân tàu, thuyền được bảo hiểm là hậu quả gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp sau đây:
 1. Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước.
 2. Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng.
 3. Cháy nổ ngay trên tàu, thuyền hoặc ở nơi khác.
 4. Mất tích.
 5. Động đất, sụt lở, núi lửa phun, mưa đá hay sét đánh.
 6. Bão tố, sóng thần, gió lốc.
 7. Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu, thuyền đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng.
 8. Sơ xuất của thuyền trưởng, sỹ quan, thuỷ thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là Người được bảo hiểm.
 • Những khoản chi phí hợp lý mà chủ tàu, thuyền phải gánh chịu để tiến hành các biện pháp cấp thiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất đối với các tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo bảo hiểm  này.
QUY TẮC BẢO HIỂM TÀU BIỂN NỘI ĐỊA
QUY TẮC BẢO HIỂM TÀU BIỂN NỘI ĐỊA

ĐIỀU 4: RỦI RO Ô NHIỄM

Tàu, thuyền được bảo hiểm theo điều kiện A hoặc B của Điều 3 trên đây còn được bảo hiểm cả tổn thất của tàu, thuyền gây ra từ quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ hoặc rủi ro ô nhiễm trực tiếp gây ra bởi tổn hại của tàu, thuyền được bảo hiểm. Với điều kiện:

 1. Tổn hại của tàu, thuyền thuộc trách nhiệm của PJICO được quy định ở điều kiện A hoặc B của Điều 3 trên đây.
 2. Hành động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế nguy cơ hoặc rủi ro ô nhiễm không phải là do thiếu mẫn cán hợp lý của Người được bảo hiểm, chủ tàu, thuyền hay người quản lý tàu, thuyền trong việc phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ hoặc rủi ro ô nhiễm.

Thuyền trưởng, sỹ quan, thuỷ thủ hay hoa tiêu nếu có cổ phần trên tàu, thuyền cũng không coi là chủ tàu theo nghĩa của Điều 4 này.

ĐIỀU 5: MỞ RỘNG PHẠM VI BẢO HIỂM THÂN TÀU BIỂN

5.1. PJICO cũng nhận trách nhiệm bồi thường tổn thất đối với tàu, thuyền được bảo hiểm xảy ra trong trường hợp:

 • Tàu, thuyền buộc phải chạy bằng buồm hay động cơ hoặc kết hợp cùng một lúc cả hai loại đó trong hoàn cảnh xét thấy thật sự cần thiết.
 • Lai dắt và trợ giúp tàu, thuyền khác khi gặp nạn hoặc lai dắt theo tập quán. 

Những hư hỏng mất mát và tổn thất vật chất xảy ra trong trường hợp này chỉ thuộc trách nhiệm bảo hiểm tàu biển, phần chi phí sửa chữa những hư hỏng, bù đắp những mất mát và tổn thất vật chất mà Người được bảo hiểm không thu hồi được đầy đủ từ phía người được cứu giúp do họ thực sự không đủ khả năng hoàn trả.

 • Tàu, thuyền được bảo hiểm đâm va với tàu, thuyền mà toàn bộ hoặc một phần cùng chủ sở hữu hoặc cùng thuộc quyền quản lý hoặc được những tàu thuyền như vậy cứu hộ.
 • Người được bảo hiểm vẫn có mọi quyền lợi theo bảo hiểm này như thể chiếc tàu đó hoàn toàn là của một chủ tàu không có quyền lợi liên quan đến tàu được bảo hiểm. Nhưng trong trường hợp đó, trách nhiệm về đâm va hoặc số tiền phải trả cho dịch vụ đã cung ứng  phải được PJICO đồng ý hay theo quyết định của toà án.

5.2. Với điều kiện Người được bảo hiểm phải thoả thuận trước và nộp thêm phí bảo hiểm theo yêu cầu của PJICO, PJICO nhận bảo hiểm cả trong trường hợp:

 • Có sự thay đổi về phạm vi hoạt động, lai dắt, về ngày khởi hành (trường hợp bảo hiểm chuyến).
 • Xếp, dỡ hàng hoá hoặc nguyên nhiên vật liệu ở ngoài biển sang tàu, thuyền khác hoặc từ tàu thuyền khác sang tàu, thuyền được bảo hiểm.

CHƯƠNG III: KHÔNG THUỘC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM TÀU BIỂN

ĐIỀU 6: KHÔNG THUỘC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

A – PJICO không nhận bảo hiểm tàu biển và không chịu trách nhiệm bồi thường nếu tổn thất xảy ra do những nguyên nhân sau đây:

 1. Tàu, thuyền không đủ khả năng hoạt động hoặc hoạt động ngoài phạm vi quy định.
 2. Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc người thừa hành như: Người đại lý, đại diện hoặc thuyền trưởng, sỹ quan và thuỷ thủ.
 3. Vi phạm lệnh cấm do nhà chức trách ban hành, cố ý vi phạm và/hoặc vi phạm nghiêm trọng luật lệ giao thông hoặc hoạt động kinh doanh trái phép.
 4. Do cũ kỹ hay hao mòn tự nhiên của vỏ, máy móc hoặc trang thiết bị của tàu, thuyền; do bong đường khảm trét đối với tàu, thuyền gỗ.
 5. Tầu, thuyền bị nằm cạn bởi ảnh hưởng của thuỷ triều hoặc con nước lên xuống trong lúc đang neo đậu.
 6. Thuyền trưởng, máy trưởng không có bằng theo quy định hoặc tai nạn xảy ra do những người say rượu, bia, ma tuý hoặc các chất kích thích tương tự khác.
 7. Tàu, thuyền đậu ở bến không được neo, cột chắc chắn hoặc thuyền viên trực bảo quản bỏ tầu, thuyền đi vắng.

B – PJICO không nhận bảo hiểm tàu biển và không chịu trách nhiệm đối với những chi phí có liên quan dưới đây, dù những chi phí đó do những rủi ro được bảo hiểm gây ra:

 1. Chi phí liên quan đến sự chậm trễ của tàu, thuyền, hàng hoá bị giảm giá trị hoặc thiệt hại sản xuất kinh doanh của tàu, thuyền được bảo hiểm.
 2. Mọi chi phí liên quan về:
 • Cạo hà, gõ rỉ, sơn lườn hoặc đáy tàu, thuyền (không bao gồm chi phí làm sạch bề mặt và sơn phần tôn và/hoặc gỗ thay thế thuộc trách nhiệm bảo hiểm).
 • Lương và các khoản phụ cấp lương hoặc trợ cấp của thuỷ thủ đoàn, trừ trường hợp tổn thất chung.
 • Đưa tàu, thuyền đến nơi sửa chữa trừ trường hợp việc đưa tàu, thuyền đến nơi sửa chữa là theo yêu cầu bằng văn bản của PJICO.
 • Công tác phí, các chi phí liên quan của Người được bảo hiểm hoặc của người được Người được bảo hiểm uỷ quyền bỏ ra để thu thập hồ sơ khiếu nại hay giải quyết sự cố, trừ những chi phí đã được bảo hiểm theo điểm A.2, B.2 Điều 3.
 • Tiền cước vận chuyển hoặc tiền cho thuê tàu.

C – PJICO không nhận bảo hiểm tàu biển (trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản) và không chịu trách nhiệm bồi thường mọi hư hỏng, mất mát và tổn thất hoặc những chi phí phát sinh do:

 1. Rủi ro chiến tranh hoặc những rủi ro tương tự chiến tranh.
 2. Bị cướp, bị bắt giữ tàu, thuyền tại bất cứ nơi nào vì bất cứ lý do gì.
 3. Tàu, thuyền được trưng dụng hoặc sử dụng vào mục đích quân sự.
 4. Hành động phá hoại hoặc khủng bố có tính chất chính trị.
 5. Bất cứ vụ nổ của các loại vũ khí hoặc chất nổ nào.
 6. Rủi ro hạt nhân, nguyên tử.

D – PJICO không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm bồi thường mọi hư hỏng, mất mát và tổn thất liên quan đến tiền mặt, các loại giấy tờ có giá, kim loại quý, đá quý, đồ vật giá trị quý hiếm hoặc các tài sản không cần thiết cho một chuyến đi thông thường của tàu, thuyền.

E – PJICO không có trách nhiệm bồi thường khi tổn thất xảy ra nhưng Người được bảo hiểm chưa nộp phí bảo hiểm theo quy định tại điểm 2 Điều 15 đưới đây (trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản).

CHƯƠNG IV: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

ĐIỀU 7: YÊU CẦU VÀ CHẤP NHẬN BẢO HIỂM

7.1. Yêu cầu bảo hiểm

Khi tham gia bảo hiểm Người được bảo hiểm cần gửi cho PJICO giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu của PJICO) 03 ngày (72 giờ) trước ngày chủ tàu, thuyền muốn Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

Đối với những tàu, thuyền tham gia bảo hiểm lần đầu tại PJICO thì kèm theo Giấy yêu cầu bảo hiểm tàu biển cần có các tài liệu sau:

 • Giấy chứng nhận quốc tịch hoặc đăng ký tàu, thuyền.
 • Các giấy chứng nhận khả năng đi biển đi sông và Giấy chứng nhận cấp tàu, thuyền của cơ quan Đăng kiểm,
 • Biên bản kiểm tra tàu, thuyền khi giao nhận tàu, thuyền hoặc Biên bản kiểm tra từng phần của Đăng kiểm, Sổ đăng kiểm.
 • Báo cáo tình hình tổn thất của tàu, thuyền xảy ra trước khi yêu cầu bảo hiểm và đơn bảo hiểm cũ (nếu có)
 • Tài liệu chứng minh giá trị tàu (nếu có).

7.2. Chấp nhận bảo hiểm

Nếu xét thấy cần thiết PJICO sẽ tiến hành kiểm tra tàu, thuyền trước khi chấp nhận bảo hiểm.

Trên cơ sở yêu cầu của Người được bảo hiểm, PJICO sẽ xem xét để cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm tàu biển.

Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, Giấy sửa đổi bổ sung (nếu có) và chứng từ thanh toán phí bảo hiểm là các bộ phận cấu thành của Hợp đồng bảo hiểm

7.3. Sau khi ký kết hợp đồng bảo hiểm

Nếu sau khi Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết mà tàu, thuyền lại có thay đổi. Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho PJICO biết.

PJICO sẽ cấp Giấy sửa đổi bổ sung về những sự thay đổi đó và có thể thu thêm phí bảo hiểm nếu xét thấy những thay đổi đó làm tăng thêm rủi ro và trách nhiệm của PJICO.

Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm, PJICO có quyền  yêu cầu được kiểm tra tình trạng chung của tàu, thuyền nếu xét thấy tàu, thuyền không đảm bảo khả năng hoạt động.

PJICO sẽ thông báo chấm dứt hiệu lực bảo hiểm hoặc giới hạn phạm vi bảo hiểm hoặc đưa ra khuyến cáo loại trừ tổn thất do khiếm khuyết của tàu gây ra mà chủ tàu chưa khắc phục cho đến khi tàu, thuyền được sửa chữa lại phù hợp với tiêu chuẩn quy định của Đăng kiểm.

ĐIỀU 8: KHAI BÁO SAI

Nếu Người được bảo hiểm khai báo sai hoặc không thông báo đầy đủ những thay đổi của tàu, thuyền theo quy định tại Điều 7- quy tắc bảo hiểm tàu biển,

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất mà nguyên nhân trực tiếp là do việc khai báo sai hoặc không thông báo đầy đủ những thay đổi của tàu gây ra.

CHƯƠNG V: KỲ HẠN BẢO HIỂM

ĐIỀU 9: BẢO HIỂM THEO THỜI HẠN

Thời hạn bảo hiểm tính theo dương lịch, dài nhất không quá 12 (mười hai) tháng, ngắn nhất không dưới 1 (một) tháng.

Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu và kết thúc theo thời gian ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm, nhưng với điều kiện Người được bảo hiểm đã nộp phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại điểm 2 Điều 15

ĐIỀU 10: BẢO HIỂM CHUYẾN

Thời hạn bảo hiểm chuyến được tính kể từ lúc tàu, thuyền tháo gỡ dây chằng cột hoặc nhổ neo để bắt đầu chuyến đi và chấm dứt hiệu lực sau 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi thả neo hoặc được cột vào bờ ở nơi đến ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Giấy sửa đổi bổ sung (nếu có).

Thời gian tính cho mỗi chuyến đi thông thường là thời gian hợp lý bao gồm thời gian bốc xếp hai đầu bến và thời gian cần thiết để tàu có thể di chuyển từ một cảng này đến một cảng khác được quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhưng không quá 1 (một) tháng.

ĐIỀU 11: GIA HẠN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM VÀ HIỆU LỰC BẢO HIỂM

11.1. Gia hạn hợp đồng bảo hiểm

Khi Giấy chứng nhận bảo hiểm đã hết hạn mà tàu, thuyền còn đang ở ngoài khơi hoặc đang gặp nguy hiểm hay đang ghé vào một nơi nào đó để lánh nạn thì tàu, thuyền vẫn có thể được tiếp tục bảo hiểm cho đến khi về neo cột an toàn tại cảng,

Với điều kiện Người được bảo hiểm phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho PJICO để xin gia hạn hợp đồng bảo hiểm và nộp thêm phí bảo hiểm theo yêu cầu của PJICO.

11.2. Hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm

Trong mọi trường hợp, cho dù PJICO đã chấp nhận bảo hiểm và đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Giấy sửa đổi bổ sung cho Giấy chứng nhận bảo hiểm đó (nếu có) cho Người được bảo hiểm,

hiệu lực bảo hiểm của tàu, thuyền sẽ tự động chấm dứt ngay sau khi phát sinh một trong những trường hợp sau đây:

 1. Tàu, thuyền bị đình chỉ hoạt động.
 2. Tàu, thuyền được chuyển chủ.
 3. Giấy chứng nhận đăng kiểm các loại và cấp của tàu, thuyền bị mất hiệu lực hay hết thời hạn.

Riêng đối với những trường hợp các Giấy tờ Đăng kiểm của tàu, thuyền hết thời hạn trong lúc tàu, thuyền còn đang ở ngoài khơi thì việc chấm dứt hiệu lực bảo hiểm sẽ được hoãn lại cho đến khi tàu, thuyền đến cảng kế tiếp đầu tiên với điều kiện là hành trình của tàu kéo dài hợp lý và đã thông báo cho PJICO biết trước.

CHƯƠNG VI: GIÁ TRỊ BẢO HIỂM

ĐIỀU 12: GIÁ TRỊ BẢO HIỂM THÂN TÀU, THUYỀN

 1. Giá trị bảo hiểm thân tàu, thuyền được tính căn cứ vào giá trị thực tế của vỏ, máy móc và các trang thiết bị hàng hải của tàu, thuyền đó trên thị trường trong nước hoặc quốc tế tại thời điểm tham gia bảo hiểm do Người được bảo hiểm khai báo hoặc theo thoả thuận giữa Người được bảo hiểm và PJICO.
 2. Căn cứ vào điểm (1) nêu trên, trường hợp Người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị thực tế của tàu, thuyền, PJICO sẽ nhận bảo hiểm theo một trong hai hình thức sau:
 • Bảo hiểm mọi rủi ro hàng hải theo hình thức bảo hiểm dưới giá trị.
 • Bảo hiểm tổn thất toàn bộ.

Giá trị bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Giấy sửa đổi bổ sung (nếu có) là giới hạn trách nhiệm cao nhất mà PJICO nhận bồi thường đối với mỗi vụ tổn thất.

CHƯƠNG VII: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

ĐIỀU 13: BẢO QUẢN TÀU, THUYỀN

Người được bảo hiểm có nghĩa vụ bảo quản tốt tàu, thuyền được bảo hiểm, thực hiện việc kiểm tra và sửa chữa đúng hạn định.

ĐIỀU 14: THÔNG BÁO TỔN THẤT VÀ BẢO LƯU QUYỀN KHIẾU NẠI

 1. Khi xảy ra tai nạn, Người được bảo hiểm phải thực hiện đầy đủ những quy định sau đây:
 • Trình báo ngay cho chính quyền địa phương nơi gần nhất để lập biên bản theo quy định và chậm nhất là 3 (ba) ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn hoặc từ ngày tàu về đến bến, cảng đầu tiên phải thông báo cho PJICO hoặc đại diện PJICO tại nơi gần nhất biết.
 • Phải kịp thời áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm cứu giúp, bảo vệ người, phương tiện và tài sản để hạn chế tổn thất. Giúp giám định viên PJICO làm tốt nhiệm vụ giám định và giải quyết nhanh chóng hậu quả tai nạn.

2. Trường hợp tàu, thuyền được bảo hiểm bị hư hỏng tổn thất do người khác gây ra thì Người được bảo hiểm phải báo ngay cho PJICO biết nhưng không quá 48 (bốn tám) tiếng đồng hồ kể từ khi tàu, thuyền bị tai nạn hoặc khi về đến bến, cảng đầu tiên và phải thực hiện đầy đủ những thủ tục cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại của PJICO.

PJICO có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền đáng lẽ được bồi thường tổn thất nếu Người được bảo hiểm không thực hiện đầy đủ những điều quy định trên.

Việc PJICO tham gia cùng Người được bảo hiểm thực hiện các quy định tại điểm 1 và 2 của  Điều 14 – quy tắc bảo hiểm tàu biển này, trong mọi trường hợp, đều không được coi là chấp nhận hay từ chối bồi thường và không phương hại đến quyền lợi mỗi bên.

ĐIỀU 15: PHÍ BẢO HIỂM VÀ THỜI HẠN NỘP PHÍ BẢO HIỂM

15.1. Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm được tính trên cơ sở biểu phí của PJICO  áp dụng cho từng loại tàu, thuyền hoặc nhóm tàu, thuyền theo các điều kiện bảo hiểm cụ thể do PJICO và Người được bảo hiểm thoả thuận.

15.2. Thời hạn nộp phí bảo hiểm

 1. Đối với những tàu được tham gia bảo hiểm theo thời hạn một năm, phí bảo hiểm được nộp làm một kỳ hay nhiều kỳ tuỳ theo thoả thuận giữa Người được bảo hiểm và PJICO nhưng nhiều nhất không quá bốn kỳ (03 tháng 1 kỳ) và nộp trong vòng 10 (mười) ngày đầu mỗi kỳ.
 2. Đối với những tàu, thuyền tham gia bảo hiểm từ 06 (sáu) tháng đến dưới 1 năm, phí bảo hiểm được nộp làm 1 hoặc 2 kỳ theo thoả thuận giữa Người được bảo hiểm và PJICO và được nộp trong vòng 10 (mười) ngày đầu mỗi kỳ.
 3. Đối với những tàu, thuyền tham gia bảo hiểm theo thời hạn dưới 6 tháng hoặc bảo hiểm theo chuyến, phí bảo hiểm được nộp toàn bộ một lần ngay khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 4. Trường hợp tàu, thuyền còn thời hạn bảo hiểm và phí bảo hiểm chưa đến kỳ nộp mà tàu, thuyền bị tổn thất toàn bộ thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm nộp toàn bộ số phí bảo hiểm còn lại cho PJICO trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm thông báo tàu, thuyền bị tổn thất toàn bộ cho PJICO.
 5. Trường hợp Người được bảo hiểm không nộp phí bảo hiểm theo đúng quy định, ngoài việc không được bồi thường đối với tổn thất (nếu có) như điểm E Điều 6 – quy tắc bảo hiểm tàu biển trên đây, Người được bảo hiểm vẫn phải nộp phí cho thời gian đã bảo hiểm đồng thời phải nộp thêm một khoản tiền lãi theo tỷ lệ lãi suất vay ngân hàng quá hạn của số phí phải thanh toán cho thời hạn chậm trả mặc dù tàu, thuyền có bị tổn thất hay không.

ĐIỀU 16: HOÀN PHÍ BẢO HIỂM

 1. Trong khi Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, nếu hai bên thoả thuận huỷ bỏ Hợp đồng bằng văn bản, PJICO sẽ hoàn lại 80% số phí bảo hiểm đã nộp cho thời gian huỷ bỏ Hợp đồng bảo hiểm thân tàu.

Việc hoàn phí bảo hiểm sẽ được thực hiện sau khi huỷ bỏ Hợp đồng.

 1. Trường hợp tàu, thuyền ngừng hoạt động để sửa chữa hoặc đỗ tại cảng hay địa điểm an toàn được PJICO chấp thuận với thời gian 30 (ba mươi) ngày liên tục trở lên, PJICO sẽ hoàn lại 50% số phí bảo hiểm đã nộp thuộc thời gian tàu, thuyền ngừng hoạt động khi kết thúc năm bảo hiểm.

Nếu tàu, thuyền bị tổn thất toàn bộ, phí bảo hiểm thời gian tàu, thuyền ngừng hoạt động sẽ không được hoàn lại.

CHƯƠNG VIII: BẢO HIỂM TRÙNG

ĐIỀU 17: BẢO HIỂM TRÙNG

Bảo hiểm thân tàu trùng cho cùng một tàu, thuyền là trường hợp Người được bảo hiểm giao kết Hợp đồng bảo hiểm thân tàu với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một con tàu, thuyền, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm.

Trong trường hợp bảo hiểm trùng cho cùng một tàu, thuyền,  Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho PJICO biết tên những doanh nghiệp bảo hiểm khác và số tiền bảo hiểm theo từng Hợp đồng bảo hiểm đã giao kết đó.

Trong trường hợp bảo hiểm trùng, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì PJICO chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm tham gia tại PJICO trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các Hợp đồng mà Người được bảo hiểm đã giao kết.

Tổng số tiền bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của thân tàu, thuyền. Người bảo hiểm không có quyền đòi lại số phí bảo hiểm đã nộp.

CHƯƠNG IX: GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT

ĐIỀU 18: GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT

Khi nhận được thông báo về tổn thất và Giấy yêu cầu giám định của Người được bảo hiểm hoặc đại diện của Người được bảo hiểm,

PJICO hoặc người được PJICO uỷ quyền sẽ tiến hành giám định tại chỗ với sự chứng kiến của thuyền trưởng, những nhân chứng có liên quan và đại diện chủ tàu, thuyền để xác định nguyên nhân, mức độ hư hỏng và tổn thất.

Phí giám định do Người yêu cầu giám định trả trực tiếp cho Người giám định khi nhận Biên bản giám định và được bồi hoàn khi giải quyết bồi thường nếu tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Trong mọi trường hợp không có Biên bản giám định của PJICO hoặc của người được PJICO uỷ quyền tiến hành giám định, PJICO có quyền từ chối giải quyết bồi thường toàn bộ hoặc một phần số tiền khiếu nại, trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản.

ĐIỀU 19: THÔNG BÁO VỀ GIÁ CẢ VÀ NƠI SỬA CHỮA TÀU, THUYỀN

Người được bảo hiểm phải thông báo cho PJICO biết trước mọi dự kiến về giá cả và nơi sẽ đưa tàu, thuyền đến sửa chữa hư hỏng thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

PJICO có quyền tham gia ý kiến và quyết định về nơi sửa chữa, giá cả và giám sát việc sửa chữa.

Nếu Người được bảo hiểm vi phạm quy định của điều này, PJICO sẽ trừ 15% (mười lăm phần trăm) số tiền được chấp thuận bồi thường.

ĐIỀU 20: HỒ SƠ KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG

Khi yêu cầu PJICO bồi thường, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho PJICO những tài liệu sau:

 1. Thư khiếu nại đòi bồi thường của Người được bảo hiểm.
 2. Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 3. Biên bản giám định của PJICO hoặc người được PJICO uỷ quyền.
 4. Giấy chứng nhận mất tàu, thuyền của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp tàu, thuyền bị mất tích).
 5. Biên bản tai nạn do chính quyền địa phương hoặc do cơ quan công an lập (trường hợp tai nạn liên quan đến người, tàu, thuyền và tài sản của người thứ ba).
 6. Hoá đơn chứng từ liên quan đến những chi phí đòi bồi thường.
 7. Kháng nghị hàng hải, báo cáo tai nạn hoặc tổn thất có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra tai nạn hoặc bến đến đầu tiên (nếu tai nạn xảy ra khi tàu, thuyền đang trên hành trình).
 8. Thư khiếu nại và toàn bộ tài liệu, chứng từ liên quan đến người thứ ba (nếu có).
 9. Những chứng từ có liên quan khác (trích sao nhật ký hàng hải, nhật ký máy, nhật ký thời tiết, các giấy tờ đăng kiểm hay giấy tờ khác của tàu, thuyền…. tuỳ từng trường hợp cụ thể).

Sau khi PJICO nhận được đầy đủ hồ sơ khiếu nại nói trên của Người được bảo hiểm, nếu trong vòng 30 (ba mươi) ngày mà không có yêu cầu gì thêm thì hồ sơ khiếu nại đó được coi là đầy đủ hợp lệ.

ĐIỀU 21: BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM TRÊN VÀ DƯỚI GIÁ TRỊ THỰC TẾ THÂN TÀU, THUYỀN

 1. Bảo hiểm trên giá trị là việc người được bảo hiểm đã mua bảo hiểm cao hơn giá thị trường tính bằng tiền hay chi phí thay thế của tài sản được bảo hiểm, tại thời điểm giao kết Hợp đồng bảo hiểm.

Nếu việc bảo hiểm trên giá trị là do hành vi lừa dối hoặc cố ý khai báo không trung thực của người được bảo hiểm khi giao kết Hợp đồng bảo hiểm, PJICO có quyền huỷ bỏ Hợp đồng bảo hiểm và đòi bồi thường thiệt hại (nếu có) và Người được bảo hiểm không có quyền đòi lại số phí bảo hiểm đã nộp cho phần giá trị vượt quá.

Nếu việc bảo hiểm trên giá trị là do lỗi vô ý của Người được bảo hiểm, giới hạn trách nhiệm được xác định là giá trị thực tế của đối tượng được bảo hiểm và Người được bảo hiểm không có quyền đòi lại số phí bảo hiểm đã nộp cho phần giá trị vượt quá.

 1. Bảo hiểm dưới giá trị là trường hợp bảo hiểm trong đó, số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị bảo hiểm:
 • PJICO sẽ bồi thường tổn thất toàn bộ theo giá trị tham gia bảo hiểm của tàu, thuyền.
 • Trong trường hợp tàu, thuyền bảo hiểm theo điều kiện Mọi rủi ro, PJICO sẽ bồi thường những tổn thất thân tàu, thuyền (kể cả những chi phí theo Điều 3-A2 – quy tắc bảo hiểm tàu biển) theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm với giá trị thực tế của tàu, thuyền.

ĐIỀU 22: TỔN THẤT TOÀN BỘ THÂN TÀU, THUYỀN

 1. Tổn thất toàn bộ thân tàu, thuyền nói trong quy tắc bảo hiểm tàu biển này bao gồm cả tổn thất toàn bộ thực tế và tổn thất toàn bộ ước tính:
 • Tàu, thuyền bị huỷ hoại hoàn toàn không thể phục hồi được cũng như tàu, thuyền bị mất tích nếu như đã quá thời gian 3 (ba) tháng không nhận được tin tức gì về tàu, thuyền đó đều được coi là tổn thất toàn bộ thực tế.
 • Tàu, thuyền bị hư hỏng mà xét thấy không thể tránh khỏi tổn thất toàn bộ hoặc chi phí sửa chữa phục hồi vượt quá giá trị bảo hiểm thì được xác định là tổn thất toàn bộ ước tính. Trường hợp này Người được bảo hiểm phải làm giấy báo từ bỏ tàu, thuyền cho PJICO.

2. Khi đã bồi thường tổn thất toàn bộ thân tàu thuyền, PJICO được quyền sở hữu, thu hồi xử lý xác tàu, thuyền đó hoặc không đòi quyền và nghĩa vụ đối với xác tàu, thuyền theo luật định.

ĐIỀU 23: TỔN THẤT BỘ PHẬN THÂN TÀU, THUYỀN

 1. Trong mọi trường hợp, trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản, PJICO chỉ thanh toán bồi thường cho từng giá trị riêng biệt của các bộ phận sửa chữa hoặc thay thế. Sau khi bồi thường bộ phận thay thế PJICO có quyền sở hữu, thu hồi bộ phận đó.
 2. Trong mọi trường hợp, nếu tàu, thuyền bị tổn thất bộ phận chưa được sửa chữa mà tiếp đó lại xảy ra tổn thất toàn bộ trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực thì PJICO chỉ giải quyết bồi thường tổn thất toàn bộ.

Điều 23 – quy tắc bảo hiểm tàu biển này không áp dụng đối với trường hợp tổn thất toàn bộ.

ĐIỀU 24: KHẤU TRỪ TIỀN BỒI THƯỜNG TỔN THẤT

 1. Khi giải quyết bồi thường, PJICO sẽ khấu trừ số tiền quy định đối với mỗi vụ tổn thất đã được chấp nhận bồi thường. Mức khấu trừ của từng tàu thuyền được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm của tàu, thuyền đó theo năm bảo hiểm.
 2. Trường hợp xảy ra tổn thất vỏ, máy móc, trang thiết bị của tàu, thuyền mà nguyên nhân gây ra được quy một phần hoặc toàn bộ do sơ suất của thuyền trưởng, sỹ quan, thuỷ thủ thì ngoài mức khấu trừ ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, PJICO sẽ khấu trừ thêm 10% số tiền chấp thuận bồi thường.
 3. PJICO không có trách nhiệm giải quyết bồi thường đối với những vụ tổn thất dưới mức khấu trừ ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

ĐIỀU 25: THỜI HẠN THANH TOÁN BỒI THƯỜNG

 1. Đối với khiếu nại thuộc trách nhiệm bảo hiểm, PJICO phải trả lời trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ khiếu nại hợp lệ của Người được bảo hiểm.

Trường hợp PJICO có văn bản từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường thì trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày gửi giấy báo từ chối,

nếu Người được bảo hiểm không có ý kiến gì thì coi như đã chấp nhận sự từ chối bồi thường của PJICO.

2. Nếu Người được bảo hiểm chỉ mới chấp nhận một phần của toàn bộ số tiền khiếu nại thì PJICO sẽ bồi thường trước phần đó và số tiền còn lại sẽ tiếp tục giải quyết khi Người được bảo hiểm có văn bản, chứng từ chứng minh thêm hoặc thoả thuận với PJICO về số tiền bồi thường.

LIÊN HỆ MUA BẢO HIỂM TÀU BIỂN NỘI ĐỊA

Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0942990309 hoặc điền form dưới đây